36 Jobs matching your query


Job Code Job Title Date posted
(mm/dd/yyyy)
Expired Date
(mm/dd/yyyy)
Industry Location
HCM888 Chăm sóc Khách hàng 4/5/2019 6/6/2019 Electronics Manufacturing Hồ Chí Minh
 • Tổ chức ghi nhận, tổng hợp ý kiến khiếu nại của khách hàng, tổ chức việc phân tích nguyên nhân, hành động khắc phục phòng ngừa và theo dõi quá trình thực hiện. Hàng năng tổng kết hoạt động khiếu nại của khách hàng, phân tích chỉ số khiếu nại.
 • Tổ chức và xây dựng các kênh thông tin để khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng các thông tin về công ty, tính năng sản phẩm, giá cả , phương thức thanh toán…
 • Định kỳ hàng năm đánh giá mức độ, hiệu quả của các kênh thông tin cho khách hàng, báo cáo Giám đốc.
 • Phội hợp với bộ phận marketing thực hiện các chương trình quảng cáo khuyến mãi theo yêu cầu của công ty.
 • Tổ chức thực hiện các cuộc thăm hỏi khách hàng. Lập báo cáo phân tích ý kiến của khách hàng để cải tiến công việc.
 • Chủ trì trong việc chuẩn bị quà, tặng quà cho từng khách hàng trong các dịp đặc biệt.
 • Theo dõi kế hoạch bảo hành sản phẩm, kiểm tra kế hoạch bảo hành, hoạt động bảo hành, hoạt động bảo trì sửa chữa để nắm được mức thoã mãn của công ty với hoạt động này.
 • Thực hiện đo lường mức thoả mãn của khách hàng 2 lần/năm. Báo cáo kết quả cho Giám đốc.
 • Lập kế hoạch ngân sách chăm sóc khách hàng hàng năm trình BGĐ. Tổ chức thực hiện theo ngân sách chăm sóc khách hàng.
 • Thực hiện các công việc khác do Giám đốc giao.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Yến qua:

- Email: yen.hoang@farorecruitment.com 

- Mobile phone/ Zalo/ Viber/ WhatsApp: +84 786 366 968 

- Skype: yen.hoang82

Job Detail
HCM887 Trưởng phòng Marketing 4/5/2019 6/6/2019 Electronics Manufacturing Hồ Chí Minh
 • Quản lý toàn bộ hoạt động và nhân viên phòng marketing
 • Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của công ty
 • Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt, chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao;
 • Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các mục tiêu – chính sách của công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị
 • Giúp Giám đốc công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của công ty một cách hiệu quả, đảm bảo các nguồn lực cho kinh doanh
 • Phối hợp với Sản xuất, xây dựng chính sách đặc thù đối với Khách hàng của Công ty; Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.
 • Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này ; Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
 • Báo cáo với Giám đốc công ty định kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời xin ý kiến GĐ, không để hoạt động kinh doanh đình trệ và  thiệt hại.
 • Phối hợp với các thành viên, làm việc sâu sát thực tế với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận đảm bảo mục tiêu của Cty đạt kết quả tối ưu.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Yến qua:

- Email: yen.hoang@farorecruitment.com 

- Mobile phone/ Zalo/ Viber/ WhatsApp: +84 786 366 968 

- Skype: yen.hoang82

Job Detail
HCM886 Giám Đốc Nhà máy 4/5/2019 6/6/2019 Electronics Manufacturing
Machinery/Equipment Manufacturing
Bình Dương, Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công Ty về công tác quản lý, sử dụng lao động, máy móc thiết bị có hiệu qủa nhất.
 • Chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành thực hiện đạt kế hoạch sản xuất đảm bảo kỷ thuật, chất lượng sản phẩm, năng suất trước Tổng Giám đốc Công Ty.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội qui của công ty về công tác quản lý lao động, quản lý tài sản và quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp.
 • Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan của công ty, thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày, tuần, tháng
 • Triển khai xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng kỹ thuật trong sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
 • Tổ chức sản xuất hiệu quả, mặt bằng hợp lý.
 • Xây dựng định mức sản xuất (vật tư, nhân công...) đối với từng loại sản phẩm.
 • Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của xưởng theo qui định của Giám đốc công ty, kịp thời nhanh chóng đúng qui trình, qui định.
 • Xây dựng các đề án phát triển, phương án hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của xưởng.
 • Tổ chức thực hiện các kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn kiểm tra, đề xuất các phương án chỉ đạo, uốn nắn những sai lệch không phù hợp.
 • Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn của xưởng.
 • Tổ chức thực hiện việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng.
 • Phối hợp công tác chặt chẽ với các bộ phận khác của công ty trong quá trình hoạt động.
 • Hướng dẫn, giám sát CBCNV trực thuộc về qui trình, quá trình sản xuất, thực hiện hệ thống ISO 9001 - 2015.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Yến qua:

- Email: yen.hoang@farorecruitment.com

- Mobile phone/ Zalo/ Viber/ WhatsApp: +84 786 366 968

- Skype: yen.hoang82

Job Detail
HCM885 Channel Development Officer 4/5/2019 6/6/2019 Paints Hồ Chí Minh
Channel partner development (40%)               
 • Implement marketing programs to motivate channel
 • partners & achieve business objectives.
 • Work closely with dormant resellers/master dealers to reactivate.
 • Identify potential reseller needs and interests
 • Analyze channel partners’ sales and industry trends and make appropriate recommendations on 
 • strategies to improve/enhance sales.
 • Work with product managers to manage channel partners’ price discount or sales promotion 
 • support requests.
 • Active engagement of top 20% resellers & master dealers to increase depth of sales.
Channel partner recruitments (30%)               
 • Implement channel partner recruitment strategies.
 • Identify, profile & assess candidates
 • Undertake negotiations of terms & deliverables
 • Appoint
 • Support resellers/master dealers in their initial sales engagement activities.
Marketing support (20%)               
 • Participate in the setting up, manning and tearing down of public events like exhibitions, seminars & roadshows etc.
 • Support product managers in providing product trainings to channel partners when required.
 • Provide sales forecast to product managers to estimate requirements and closing sales.
Reporting & administration (10%)               
 • Attend all necessary scheduled/unscheduled meetings
 • Prepare & submit all required reports.
 • Collect & analyse channel partners’ sales report.
 • Collect all necessary supporting documents related to sales promotions to facilitate post-promotion administration.
 
 
 
Job Detail
HCM884 Pre-Sales Engineer 4/5/2019 6/6/2019 Electronics Manufacturing Hồ Chí Minh

Training (20%)

 • Prepare product training materials.

 • Conduct trainings for EVNL staffs, channel partners and end customers.

Sales & Marketing support (30%)

 • Participate in the setting up, manning and tearing down of public events like exhibitions, seminars & roadshows etc.

 • Conduct workshops for channel partner and end customers.

 • Conduct product demonstration to walk-in customers at showroom/product showcase area.

 • Assess competitors’ product performance. Provide competitive analysis.

 • Support the salespersons/product managers in their channel partners or end customer engagements to provide technical consultations.

Technical testing/resolution (30%)

 • Manage all product design related technical issues. Overseas/carries out all resolution actions (eg: product recall, repairs, software update etc) as directed by ESP.

 • Provide support to EVNL CS on post-sales support matters when necessary.

 • Conduct testing/evaluation of hardware & software/solutions.

 • Attend to channel partners & end customers’ technical enquiries.

Reporting (10%)

 • Attend all necessary scheduled/unscheduled meetings.

 • Prepare & submit all required reports.

Administration/operations (10%)

 • Maintain records of all pre-sales product related incidences/issues.

 • Maintain proper archive of all software, drivers & manuals.

 

Job Detail
HCM883 Service Engineer 4/5/2019 6/6/2019 Paints Hồ Chí Minh

Technical training

 • Understand the new product, through attending trainings and learning from various internal sources.
 • Prepare the training material and information.
 • Organise and conduct training programs to engineers.
 • Evaluate the engineer’s capabilities through regular tests
 • Prepare training calendar.

Product QA

 • Window point for all the technical escalation.
 • Simulate the problems and provide suitable solution.
 • Engage with Regional headquarters for technical matters.
 • Interact with Regional headquarters and Sales team for any specific product rework and market recovery plan.

Product performance report

 • Prepare regular and special reports for the assigned products.

Direct End User / Partner Support

 • Visiting customer locations for evaluation of the situation and performing any escalated repairs.
 • Evaluate potential service partner’s technical capabilities.
 • Support Partners on any technical related issues.
Job Detail
HCM882 Civil Design Engineer 4/4/2019 6/6/2019 Construction
Machinery/Equipment Manufacturing
Hồ Chí Minh
 • Provide civil drawings and all engineering materials for Clients, Consultants, Suppliers, Sub-contractors and etc. for construction of HV transmission lines and substation projects on schedule and the best quality and optimum cost.
 • Directs, interprets, organizes, executes, and coordinates HV transmission lines and substation improvement engineering projects that ensure assignments and projects are completed safely and efficiently. The resulting facilities are to be safe, reliable, and economic.
 • Responsible to plan and conduct independent work requiring judgment in the evaluation, selection, application and adaptation of engineering techniques, procedures and criteria.
 • Providing of Civil and Structure Engineering Services with justification and documentation on projects and assignments involving transmission lines and substations.
Job Detail
HCM881 Electrical Design Engineer 4/4/2019 6/6/2019 Construction
Machinery/Equipment Manufacturing
Hồ Chí Minh
 • Providing accurate and analytical technical reports for any site activities problems to management.
 • Supervision and control of electrical engineering and construction management and solving of any technical issue for contractors, and suppliers of equipment for transmission and substation facilities.
 • Be able to consider of several solutions and designing plans for any issue at projects.
 • Collaborate with other design disciplines at power projects.
 • Coordinate contract negotiations and development for technical part when appropriate for the economic benefit of company.
 • Preparing of Bill of Quantity (BOQ) for equipment and materials, providing of specifications and drawings for projects at tender or executing stages.
Job Detail
HCM880 Electrical Design Manager 4/4/2019 6/6/2019 Construction
Machinery/Equipment Manufacturing
Hồ Chí Minh
 • Providing accurate and analytical technical reports for any site activities problems to management.
 • Supervision and control of electrical engineering and construction management and solving of any technical issue for contractors, and suppliers of equipment for transmission and substation facilities.
 • Be able to consider of several solutions and designing plans for any issue at projects.
 • Collaborate with other design disciplines at power projects.
 • Coordinate contract negotiations and development for technical part when appropriate for the economic benefit of company.
 • Preparing of Table of Material (TOM) for equipment and providing of specifications and drawings for projects at tender or executing stages.
 • Develop and recommend modifications to related policies
Job Detail
HCM879 Digital Marketing Manager 4/4/2019 6/6/2019 Hospitality & Tourism - Airlines/Tourism/Hotel Hồ Chí Minh
 • Work with external agencies when required to develop the online presence;
 • Work with the Marketing & Communications team to create high quality content for a range of online platforms which is optimized and consistent with the brand and tone of voice;
 • Develop and manage digital marketing campaigns across multiple channels utilizing tools and techniques as appropriate including e-mail marketing, paid search, SEO and PPC;
 • Lead the development of the social media presence;
 • Lead the development of the company website, devising strategies to drive online traffic and continuing to improve usability, design, content and conversion;
 • Use appropriate analytics to measure, evaluate and report against goals and performance of all digital marketing activity and plans;
 • Review new technologies and keep the company at the forefront of developments in digital marketing;
 • Create and update digital marketing strategies that will support the organization to achieve its aims as part of the overall Marketing and Communications plan;
 • Working within the Marketing & Communications team, the role involves developing the online marketing strategy as well as hands on delivery and execution.
Job Detail
HAN878 SENIOR JAVA Engineer 4/3/2019 5/11/2019 IT/Computer – Others
IT/Computers - Network
IT/Computers - Software
Hà Nội

- Build and develop products or systems with high numbers of users.

- Improve the efficiency of existing products.

- Build the architecture and design of new products and features.

- Researching new technologies to apply in current and future projects.

- Coaching and mentoring skills for junior developers.

- Adhere to the company's project development process.

 

Job Detail
HAN877 Team leader/ Project leader 4/3/2019 5/10/2019 IT/Computer – Others
IT/Computers - Network
IT/Computers - Software
Hà Nội
 • Estimate, make plan, be in charge of the system development life cycle
 • Requirement analysis and system analysis
 • Build architecture design, review design document
 • Team member management

 

Job Detail
HAN876 SENIOR iOS ENGINEER 4/3/2019 5/10/2019 IT/Computer – Others
IT/Computers - Network
IT/Computers - Software
Hà Nội

- Design, build and maintain high performance, reusable, and reliable applications for the iOS platform

- Ensure the best possible performance, quality, and responsiveness of applications

- Collaborate with a team to define, design, and ship new features

- Analyze performance and reliability of the apps.

- Work closely with our teams of product, design and development at Tokyo and Seoul to build new apps or features.

 

Job Detail
HAN875 SENIOR ANDROID ENGINEER 4/3/2019 5/10/2019 IT/Computer – Others
IT/Computers - Network
IT/Computers - Software
Hà Nội

- Design, build and maintain high performance, reusable, and reliable applications for the iOS/Android platform

- Ensure the best possible performance, quality, and responsiveness of applications

- Collaborate with a team to define, design, and ship new features

- Analyze performance and reliability of the LINE apps.

- Work closely with our teams of product, design and development at Tokyo and Seoul to build new apps or features.

 

Job Detail
HAN874 FRONT-END ENGINEER 4/3/2019 5/10/2019 IT/Computer – Others
IT/Computers - Network
IT/Computers - Software
Hà Nội

- Create user-friendly web application with modern technologies (JavaScript/ HTML5/ CSS3, etc.) and framework (AngularJS/ VueJS/ ReactJS, etc.)

- Improve the efficiency of existing products

- Optimize our web application for maximum speed and scalability

- Build reusable code and libraries for future use

- Keep yourself up-to-date with emerging technologies

- Write technical specifications based on conceptual design, business/technical requirements

- Collaborate with Back-end Developer, Product Owner and others to improve usability

 

Job Detail

Follow us