+ 84 24 3974 3091

Skills required
What you will do

A. Tổng quan

 • Xây dựng, phát triển team bán hàng công ty định hướng chuyên nghiệp

B. Chức Năng 

 • Xây dựng đội ngũ bán hàng phong cách chuyên nghiệp và phân phối hiệu quả các sản phẩm đầu tư của công ty.
 • Triển khai thực hiện Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch Marketing bán hàng theo Tuần, Tháng, Quý, Năm nhằm đạt kế hoach doanh thu của Tổ chức.
 • Tham vấn đầu tư dự án, tham gia biểu quyết quyết định đầu tư của Tổ chức.

C. Nhiệm Vụ

 • Phối hợp phòng nhân sự: 
  • Thiết lập cơ cấu tổ chức, chính sách lương - phúc lợi, chính sách thi đua, nội quy hoạt đông của Team kinh doanh.
  • Triển khai tuyển dụng 
  • Triển khai lộ trình đào tạo, huấn luyện từ hoà nhập, phát huy đến gắn bó cho các thành viên Team kinh doanh.
 • Đào tạo trực tiếp cho Vice Sale Manager.
 • Lập kế hoạch kinh doanh, theo dõi doanh số. Liên tục cải tiến hoạt động nhằm đạt doanh số đã đề ra. (Quan trọng nhất)
  • Lập kế hoạch Marketing bán hàng. Đo lường và cải tiến hiệu quả các kênh Marketing bán hàng.
 • Xây dựng, thực hiện và lưu trữ các quy trình kinh doanh và Marketing bán hàng.
 • Thực hiện weekly report Team kinh doanh cho CEO hàng tuần.
 • Tham gia thương lượng dự án. Quyết định chiến lược phân phối sản phẩm cho từng dự án.

D. Quyền Hạn 

 • Cùng HR Manager quyết định phát triển cơ cấu tổ chức, chính sách lương - phúc lợi, chính sách thi đua, Nội quy hoạt động phù hợp nhất cho Team kinh doanh.
 • Được quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, kỷ luật, sa thải nhân sự Team kinh doanh.
 • Được quyết đinh tuyển dụng nhân sự, phát triển các kênh Marketing bán hàng (Nếu cần).
 • Được cấp quyền truy cập vào các phần mềm quản lý nội bộ trong phạm vi công việc đảm nhiệm.
 • Được độc lập thẩm định đầu ra dự án đầu tư. Cùng Bán Giám đốc đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
 • Được quyền cầu các phòng ban phối hợp hiệu quả nhằm hoàn thành dự án.
 • Được đề xuất, góp ý, phát triển ý tưởng cải tiến tất cả các phòng ban của Tổ chức.

E. Trách Nhiệm

 • Đảm bảo phân phối hiệu quả sản phẩm các Dự án đầu tư.
 • Đảm bảo Team kinh doanh phát triển, cạnh tranh lành mạnh. Phát huy đạo đức kinh doanh.
 • Đảm bảo bảo mật thông tin nội bộ.
 • Đảm bảo các thông tin Tham mưu thẩm định, phát triển dự án là khách quan, chính xác, phù hợp với chiến lược phát triển của Tổ chức.
 • Nghiêm khắc, làm gương đi đầu theo văn hoá cốt lõi của Tổ chức. 

F. Chỉ Tiêu Đánh Giá
1. Thiết lập cơ cấu tổ chức, chính sách lương - phúc lợi, chính sách thi đua, Nội quy hoạt động của Team kinh doanh.

 • Cấu trúc tinh gọn. Chính sách khuyến khích Sale phát huy năng lực và đạt hiệu quả công việc (Thu nhập trung bình >10 triệu đồng/ tháng/ chuyên viên kinh doanh): 10%

2. Triển khai tuyển dụng

 • Số lượng chuyên viên Chuyên nghiệp, đảm bảo được Doanh thu đầu ra: 15%

3. Triển khai lộ trình đào tạo, huấn luyện từ hoà nhập, phát huy đến gắn bó cho các thành viên Team kinh doanh.

 • Chuyên viên kinh doanh có tác phong chuyên nghiệp, bán được sản phẩm ra thị trường. Tinh thần muốn gắn bó với Tổ chức: 10%

4. Đào tạo trực tiếp Vice Sale Manager

 • Phát triển tối thiểu 01 phó phòng. 5%

5. Lập kế hoạch kinh doanh, theo dõi doanh số. Liên tục cải tiến hoạt động nhằm đạt doanh số đã đề ra

 • Nâng cao tỷ lệ chuyển đổi khách hàng. Đạt doanh số tháng, quý, năm: 20%

6. Lập kế hoạch Marketing bán hàng. Đo lường và cải tiến hiệu quả các kênh Marketing. 

 • Nâng cao tỷ lệ khách hàng tiềm năng trực tiếp (80%): 20%

7. Xây dựng, thực hiện và lưu trữ (Trello) các quy trình của Team Kinh doanh

 • Có quy trình,Có lưu trữ Trello: 5%

8. Thực hiện weekly report Team kinh doanh cho CEO hàng tuần.

 • Đúng hạn: 5%

9. Tham gia thương lượng. Quyết định chiến lược phân phối sản phẩm của Tổ chức..

 • Thuyết phục chủ đầu tư bằng các chỉ số kinh doanh. Có chiến lược bán hàng khả thi: 10%

What do you need?

    Send to friends


    Share in

Similar Jobs

Consultant


Follow us