+ 84 24 3974 3091

Updated news on Covid-19 related expenses

Updated news on Covid-19 related expenses

11/17/2021

With regard to the unexpected negative affect of the Covid-19 pandemic to the operation of Enterprises and normal lives of employees, the General Tax Department has recently issued the Official Letter No. 4110/TCT-DNNCN dated 27th Oct 2021, updating the taxation policy on the Covid-19 related expenses.

Read more

05 ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN TIỀN MẶT DO ẢNH HƯỞNG COVID-19 TẠI TP.HCM

05 ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN TIỀN MẶT DO ẢNH HƯỞNG COVID-19 TẠI TP.HCM

6/30/2021

Ngày 25/6/2021, HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, có 05 nhóm đối tượng được nhận tiền mặt do ảnh hưởng Covid-19

Read more

Search

Tags


Follow us