Skills required

- Có kinh nghiệm bán các sản phẩm van điều khiển, cảm biến, đo lượng (áp suất, nhiệt độ, mức, lưu lượng,....).

- Có kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí trưởng phòng kinh doanh để quản lí team.

- Có khả năng phát triển business của công ty.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt.

 

What you will do

TRÁCH NHIỆM:

 • Quản trị đội ngũ bán hàng: Huấn luyện nhân viên kinh doanh, Thiết lập các tiêu chuẩn về kết quả hoạt động, Phát triển và khuyến khích các nhân viên kinh doanh, đánh giá các nhân viên kinh doanh.

 • Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Thiết lập các mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh gồm: dự đoán và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho khu vực; lập dự án doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới. Thực hiện các chương trình kinh doanh trong nước bằng việc phát triển các kế hoạch hành động.  Duy trì số lượng kinh doanh, hỗn hợp các sản phẩm và giá bán nhằm giữ mức cung cầu hiện thời, thay đổi khuynh hướng, đường lối kinh doanh và đối thủ cạnh tranh. Thiết lập và điều chỉnh giá bán bằng việc kiểm tra giá cả, sự cạnh tranh, cung cầu.  Cân đối chỉ tiêu doanh thu cho từng kênh bán hàng.

 • Quản trị hành chính: Quản trị hành chính văn phòng kinh doanh, Tăng cường thực hiện chính sách của công ty và giao thiệp tại khu vực hoạt động,  Phối hợp các hoạt động khác của công ty, viết báo cáo, tổ chức các cuộc họp.  Quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, tài sản được giao, đề xuất ý kiến sửa chữa thay thế hay thanh lý với công ty.

 • Tiếp thị: Phát triển việc kinh doanh mới, thu nhập và đánh giá thông tin về cạnh tranh, về khách hàng và thị trường, Bán hàng bằng cách tiếp xúc trực tiếp, Tự mình bán hàng cho khách hàng, Gọi điện thoại để bán hàng cùng với các nhân viên kinh doanh.

 • Tài chính: Lập kế hoạch dự toán ngân quỹ trình Giám đốc kinh doanh xem xét. Thực hiện theo kế hoạch ngân quỹ của công ty.

QUYỀN HẠN:

 • Đề xuất các chiến lược kinh doanh của công ty.

 • Quyết định phân chia chỉ tiêu doanh số bán hàng các đơn vị trực thuộc.

 • Có quyền tiếp nhận và điều động nhân sự trong phạm vi bộ phận kinh doanh.

 • Đề nghị công ty bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ từ Trưởng nhóm trở xuống.

MỐI QUAN HỆ CỦA TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH:

Quan hệ bên trong:

 •  Các mô hình quan hệ bên trong diễn tả quá trình tiếp diễn giữa người TP và các phòng khác nhau. Trong đó, TP kinh doanh có thể có liên hệ với những người và bộ phận sau:

 • Phòng kế toán để giải quyết vấn đề khách hàng hoặc giải quyết tình trạng rắc rối trong sổ sách của một số nhân viên kinh doanh.

 • Phòng tổ chức nhân sự để hỗ trợ việc mô tả công việc đại diện bán hàng, xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhằm đạt được mục tiêu và đáp ứng cơ hội hoặc để kiểm soát tính đúng đắn của chế độ y tế và nghỉ hưu của một nhân viên bán hàng.

 • Phòng marketing để truyền đạt và nhận được thông tin về sản phẩm mới, xu hướng, thị trường và cạnh tranh.

 • Phòng vận chuyển để xác định yêu cầu giao hàng cho khách hàng như thời gian giao hàng hoặc thời gian giao hàng đặc biệt.

Quan hệ bên ngoài:

 • Trưởng phòng bán hàng sẽ phát triển và duy trì các quan hệ kinh doanh được mở rộng ra khỏi cơ cấu tổ chức chính thức. Những mối quan hệ này là một bộ phận của công việc và có thể bao gồm gần như toàn bộ quan hệ thường xuyên và/hoặc tạm thời với các cá nhân và tổ chức bên ngoài Công ty. Các quan hệ này có thể được phân thành những loại sau:

  • Các khách hàng phân phối và/hoặc tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Phần lớn những quan hệ này được duy trì như một bộ phận của những cuộc gọi điện thoại của nhân viên kinh doanh.

  • Các đối thủ cạnh tranh thường cũng hiểu nhau rất rõ. Về mặt đạo đức và pháp lý các Giám đốc phải thận trọng với những quan hệ này. Các Công ty ngày càng lo lắng về những quan hệ có tính cạnh tranh ngay cả ở những mức độ “thấp” trong tổ chức.

  • Các tổ chức doanh nghiệp tổng hợp mang đến cho Giám đốc kinh doanh các mối quan hệ cơ hội giới thiệu Công ty ở mọi mức độ của cộng đồng địa phương.

About Faro Recruitment Vietnam
 • ABOUT FARO VIETNAM

With more than 10 years of establishment and operation, Faro Vietnam is recognized as a leading reputable human resources service provider in Vietnam. Clients are satisfied with Faro Vietnam is not only due to the premier quality of services but also the added on support that are beyond than the scope of services they engaged.

 • OUR MISSION

The aim of the Company is to support the Client at most that helps clients free mind and free hands in dealing with all human resources matters.

 • OUR EXPERIENCE

We are proud of our professional management team, who have such a deep knowledge and experience that highly committed to deliver comprehensive and flexible HR solutions tailored to clients’local market needs.

 • FARO VIETNAM CONSULTANT TEAM

With a team of extensive experience consultants who always serve clients with more than 100% of dedication and well understanding of Vietnamese market and legislation, Faro Vietnam is committed to providing the practical and compliant human resources advices and solutions to the clients in the professional manner. It is helping clients free mind and free hands in dealing with human resources matters in the frequent change business environment like Vietnam.

Faro Vietnam Consultant Team

 • FARO VIETNAM'S SERVICES

We focus on offering four main services, including:

 1. Executive Search and Selection
 2. Staffing Solution
 3. Payroll Administration
 4. Human resource Compliance
 • WHY CHOOSE FARO VIETNAM?

 1. Our service solution offering to clients is always built up on government’s regulations compliance basis since we understand that avoidance of legal risks is the utmost expectation of all organizations.
 2. Each business is unique and there is no one-size-fits-all, accordingly, our service solutions are developed adaptably to client’s actual situations to ensure that the most effective solution is given to each business.
 3. Confidentiality is a top requirement when doing human resource services, our system is developed and operated in the up-to-date technology at high security level with frequent checking performed by international expert.
 4. Integrity is a consistent and long-term goal of our Company. Clients have our commitments in service quality and professional in every steps of our service delivery process.
 • CONTACT FARO VIETNAM

   

 

 

 

View More Our Jobs

What do you need?

    Send to friends


    Share in

Similar Jobs

 • HAN148 IC Programming Sales Manager
 • HCM147 Solution Specialist
 • HCM143 Product Manager (Technical Manager) – Experienced in Power tools
 • HCM144 Marketing and Technical Engineer – Experienced in Cutting tools.
 • HCM140 Regional Commodity Manager (Global sourcing) – Experienced in Engineering Plastics – Salary: from $7,000 – Open for both Expat and Vietnamese
 • HCM140 Regional Commodity Manager (Global sourcing) – Experienced in Engineering Plastics – Salary: from $7,000 – Open for both Expat and Vietnamese

Consultant


 • Nguyễn Quốc Thịnh
 • thinh.nguyen@farorecruitment.com
 • (84)776991955

Follow us