+ 84 24 3974 3091

Yêu cầu kỹ năng
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Gồm
 
- Đơn đăng ký dự tuyển;
 
- Sơ yếu lý lịch cá nhân được xác nhận bởi đơn vị nơi người tham gia dự tuyển đang công tác hoặc UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thời điểm đăng ký dự tuyển;
 
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cấp có thâm quyền xác nhận theo quy định của pháp luật;
 
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thâm quyên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;
 
- Hồ sơ đăng ký dự tuyển được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25cmx35cm.
 
2. Nội dung và hình thức thi tuyển
 
2.1 Thi viết về chuyên môn tài chính kế toán:
 
- Nội dung: kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực Tài chính - kế toán và đầu tư xây dựng; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý đối với chuyên ngành tài chính - kế toán và đầu tư xây dựng; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Kế toán trưởng.
 
- Thời gian thi viết là 180 phút.
 
2.2 Thi trình bày Đề án
 
a) Chuẩn bị nội dung thi tuyển
 
- Trong vòng 10 ngày làm việc, ứng viên đạt yêu cầu qua vòng thi viết sẽ tham gia thi tuyển thực hiện các nội dung như sau: tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu tình hình hoạt động của công ty để xây dựng Đề án và chuẩn bị nội dung thi tuyển.
 
- công ty sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên đạt yêu cầu thi tuyển nghiên cứu, tìm hiểu tình hình hoạt động của công ty và cung cấp tài liệu, thông tin cho ứng viên đề xây dựng Đề án, chuẩn bị nội dung thi tuyển.
 
b) Nội dung thi tuyển: Gồm Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của công ty (cụ thể về lĩnh vực tài chính - kê toán) và chỉ ra nguyên nhân:
 
- Đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển công ty trong lĩnh vực tài chính - kế toán, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn của công ty;
 
- Chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn
 
- Kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo;
 
- Đề án của người dự tuyển phải được chế bản, đóng quyển theo kích thước giấy in khổ A4 và gửi cho Hội đồng thi tuyển trước khi thực hiện phần thi trình bày Đề án.
 
c) Hình thức trình bày Đề án: Thuyết trình trực tiếp trước Hội đồng thi tuyển, cụ thể:
 
- Người dự tuyển bốc thăm thứ tự đề thực hiện phần thi trình bày Đề án;
 
- Người dự tuyển thuyết trình Đề án bằng công cụ trình chiếu;
 
- Sau khi người dự tuyển thuyết trình Đề án, các thành viên Hội đồng thi tuyển đặt câu hỏi và người dự tuyển trả lời. Đối với mỗi một người dự tuyển, mỗi thành viên Hội đồng thi tuyên phải đặt ra ít nhất 01 câu hỏi (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh), mỗi câu hỏi không quá 02 phút 01câu hỏi. Trường hợp Hội đồng thi tuyển đặt câu hỏi bằng Tiếng Anh thì người dự tuyển trả lời bằng tiếng Anh.
 
- Thời gian trình bày Đề án tối đa 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án không quá 30 phút.
 
Mô tả công việc
Tổ chức thi tuyển từ 01/10/2021 đến 31/10/2021
 
1. Yêu cầu chung:
 
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết; Có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học, chịu được áp lực công việc;
 
- Ứng viên trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định (Nam không quá 55 tuổi, nữ không quá 50 tuổi tính đến ngày bổ nhiệm);
 
- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên.
 
- Về thời gian công tác thực tế làm kế toán: Có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 05 năm trở lên.
 
- Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
2. Điều kiện, tiêu chuẩn xem xét ưu tiên:
 
2.1 Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
 
- Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp và làm việc bằng Tiếng Anh.
 
- Sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm kế toán và trang thiết bị văn phòng.
 
- Nắm vững các quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực tài chính - kế toán
 
- Nắm vững các hoạt động của công ty về lĩnh vực tài chính - kế toán
 
- Có kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực tài chính - kế toán với các tổ chức tài chính quốc tế
 
2.2 Năng lực
 
- Có khả năng nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hoạch định chiến lược quản lý và đề xuất các giải pháp, phương pháp thực hiện về lĩnh vực tài chính - kế toán phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
 
- Có năng lực tham mưu, tổ chức, lãnh ,đạo, quản lý thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, chiến lược của công ty về lĩnh vực tài chính - kế toán;
 
2.3 Kinh nghiệm thực tiễn
 
- Đã giữ chức Kế toán trưởng tại các Doanh nghiệp với thời gian tối thiểu 05 năm;
 
- Có thời gian công tác thực tế về nghiệp vụ tài chính, kế toán ít nhất là 10 năm;
 
- Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm về chủ trì lập hoặc kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật;
 
- Am hiểu lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);
 
- Có kinh nghiệm chủ trì xây dựng phương án tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư;
 
- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức tài chính trong nước và/ hoặc quốc tế để tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp.

Bạn cần trợ giúp?

Công việc tương tự

Tư vấn viên


Follow us