Skills required
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực/ Nhân sự/ Quan hệ xã hội/ Hành chính/ Luật/ Kinh tế (theo thứ tự ưu tiên)
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự và quản trị nguồn nhân lực
 • Có khả năng thực hiện tối thiểu 90% các công việc tại mô tả công việc
 • Thành thạo chuyên môn về quản lý nhân sự và quản trị nguồn nhân lực
 • Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả với hầu hết mọi nhóm người
 • Khả năng Đảm bảo sự đồng thuận ở mức cao
 • Tư duy tinh tế và quan tâm đến cảm xúc con người
 • Năng lực tiêu liệu, ngăn ngừa và giải quyết vấn đề phức tạp theo hệ thống
 • Khả năng sáng tạo, xoay sở và chủ động giải quyết vấn đề hiệu quả
 • Tinh thần trách nhiệm cao
 • Tư duy về hiệu suất ở mức cao, tạo được hiệu suất cho bản thân và đội nhóm
 • Kỹ năng Lập kế hoạch hoạt động cá nhân và đội nhóm tốt
 • Có thói quen tìm kiếm, đánh giá và áp dụng các mô hình và các Quy Trình hoạt động hiệu quả cho cá nhân và đội nhóm
 • Thói quen hoàn thành công việc
 • Kỹ năng Ưu tiên và tổ chức công việc hiệu quả
 • Có khả năng chịu áp lực cao
 • Sẵn sàng tiếp nhận cái mới, thích nghi nhanh
 • Đam mê làm việc với con người
 • Thái độ cầu thị
 • Tận tâm và sẵn sàng nhận trách nhiệm
 • Tích cực, cởi mở, hòa đồng, dễ gây ảnh hưởng đến người khác
What you will do

Mục đích công việc

Đảm bảo nguồn nhân lực luôn ổn định, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu tại từng giai đoạn cụ thể và chiến lược lâu dài của Công ty.

Mô tả công việc chính/ Phạm vi thẩm quyền

1Lập kế hoạch tuyển dụng và tuyển dụng

 • ​Xây dựng Hệ thống chuẩn năng lực theo vị trí: Xây dựng Mô tả công việc chuẩn hóa cho từng vị trí. Xây dựng Khung năng lực theo từng vị trí. Xây dựng Quy chế tuyển dụng theo chuẩn năng lực.
 • Xây dựng Hệ thống lương, thưởng và chính sách: Xây dựng Quy chế lương cho toàn Công ty và hình thức lương cho từng vị trí công việc. Xây dựng và liên tục cập nhật chế độ thưởng, phụ cấp và chính sách phù hợp với từng giai đoạn nhu cầu. Lập ngân sách nguồn nhân lực.

 • Liên tục, chủ động theo dõi và cập nhật tình hình nguồn nhân lực của Công ty, luôn nắm rõ, dự báo và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi nhu cầu về nguồn nhân lực.

 • Lập Kế hoạch tuyển dụng định kì hoặc đột xuất căn cứ trên quá trình theo dõi và nhu cầu từ các Phòng ban khác, đảm bảo không xảy ra trường hợp không đủ nhân sự đáp ứng nhu cầu công việc.

 • Tham vấn, trực tiếp hoặc giám sát quá trình tuyển dụng.

2. Đào tạo và Phát triển nhân lực

 • Xây dựng Bản đồ đào tạo theo vị trí: Xác định nhu cầu và lựa chọn, xây dựng hệ thống đào tạo theo nhu cầu phát triển của Công ty ở dài hạn và theo từng giai đoạn.
 • Xây dựng Bản đồ phát triển nghề nghiệp cho từng vị trí
 • Liên tục cập nhật có chọn lọc các hình thức đào tạo, các kênh phát triển mới hoặc hiệu quả nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, hiệu quả trong kinh doanh.
 • Theo dõi và kiểm soát, sàng lọc Kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực định kì và đột xuất theo nhu cầu của Công ty.
 • Tham vấn, trực tiếp hoặc giám sát quá trình đào tạo, phát triển nguồn lực.

3. Duy trì và Hoạch định nhân lực

 • Xây dựng Hệ thống đánh giá kết quả công việc: Căn cứ trên tính chất riêng của Công ty xây dựng Hệ thống các tiêu chuẩn đảm bảo đánh giá chính xác về Khối lượng, Chất lượng và Năng lực phát triển cho từng vị trí công việc, đảm bảo đúng các nguyên lý về định tính, định lượng và công bằng, không chủ quan.
 • Tham mưu Xây dựng Bộ máy tổ chức, cơ cấu điều hành: Căn cứ trên chiến lược của Công ty, xây dựng Quy Trình làm việc và bộ máy tổ chức, cơ cấu điều hành dựa trên yêu cầu về đảm bảo hiệu suất và phân nhiệm cụ thể, tránh chồng chéo, bất cập.
 • Theo dõi và kiểm soát, sàng lọc Kế hoạch khích lệ, tăng động lực lao động và hiệu suất công việc định kì và đột xuất theo nhu cầu của Công ty.
 • Tham vấn, trực tiếp hoặc giám sát quá trình Đánh giá kết quả công việc, duy trì và hoạch định nguồn nhân lực.
 • Phát hiện và có kế hoạch bồi dưỡng, thăng tiến, khen thưởng, kỉ luật, sa thải, thay thế ở từng vị trí cụ thể. 

4. Đảm bảo quan hệ lao động

 • Chủ động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân sự Công ty và giải quyết trên cơ sở toàn diện và hệ thống
 • Tham mưu và xây dựng các chính sách đảm bảo quan hệ lao động ở tất cả các vị trí công việc, cũng như việc thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty và người lao động
 • Giải quyết các tranh chấp lao động
About Faro Recruitment Vietnam

With a team of extensive experience consultants who always serve clients with more than 100% of dedication and well understanding of Vietnamese market and legislation, Faro Vietnam is committed to providing the practical and compliant human resources advices and solutions to the clients in the professional manner. It is helping clients free mind and free hands in dealing with human resources matters in the frequent change business environment like Vietnam.

We focus on offering four main services, including:

 • Executive Search and Selection
 • Staffing Solution
 • Payroll Administration
 • Human resource Compliance. 

Readmorehr consultants , Talent acquisition consultant will be involved in the process of recruitment

 

 

 

 

View More Our Jobs

What do you need?

    Send to friends


    Share in

Similar Jobs

 • HCM858 Human Resources Manager (Japanese candidates). Location: Vietnam or Asia
 • HAN867 Human Resources Consultant
 • HCM848 HR GA Assistant Manager (urgent)
 • HCM838 Country HR Manager
 • HCM789 HR Manager (Director) – Manufacturing (Start-up project) – Attractive salary package
 • HCM769 Senior HR Officer

Consultant


 • Ly Thuy Linh Huyen (Ms.)
 • huyen.ly@farorecruitment.com
 • (84)1688010668

Follow us