Skills required
What you will do
 • Chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch bán hàng để đạt được các mục tiêu bán hàng đề ra (doanh thu và khách hàng mới) cho nhóm được phân công.
 • Phối hợp với Trưởng phòng Kinh doanh lên kế hoạch cho các thành viên trong nhóm tiếp cận khách hàng để tối ưu hóa kinh doanh.
 • Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các kế hoạch bán hàng định ra phù hợp với các chính sách bán hàng hiện hành. Đặc biệt là đảm bảo các chính sách tuân thủ (chống tham nhũng và chống độc) của đội ngũ bán hàng.
 • Chịu trách nhiệm xử lý các khách hàng quan trọng nhất trong khu vực được giao theo yêu cầu của công ty.
 • Giám sát đội ngũ bán hàng để theo dõi các khoản phải thu theo thủ tục của TKMV.
 • Chịu trách nhiệm về việc thu thập thông tin, trình bày chương trình giao hàng hoàn chỉnh để có được đơn hàng.
 • Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin, đề xuất, giá cả và đề nghị giảm giá cho khách hàng và theo dõi liên quan. Theo sát việc thanh toán, bằng cách hỗ trợ kiểm soát tín dụng trong quản lý danh sách nợ để đảm bảo khách hàng phải trả trong thời hạn tín dụng.
 • Chịu trách nhiệm về việc đăng ký, kiểm kê và xử lý khiếu nại.
 • Giới thiệu và đào tạo nhân viên bán hàng mới.
 • Tổ chức các buổi họp và tham khảo ý kiến với các phòng ban hỗ trợ.
 • Phối hợp với các bộ phận khác để giao hàng thành công cho các khách hang.
About Faro Recruitment Vietnam

With a team of extensive experience consultants who always serve clients with more than 100% of dedication and well understanding of Vietnamese market and legislation, Faro Vietnam is committed to providing the practical and compliant human resources advices and solutions to the clients in the professional manner. It is helping clients free mind and free hands in dealing with human resources matters in the frequent change business environment like Vietnam.

We focus on offering four main services, including:

 • Executive Search and Selection
 • Staffing Solution
 • Payroll Administration
 • Human resource Compliance. 

Readmorehr consultants , Talent acquisition consultant will be involved in the process of recruitment

 

 

 

 

View More Our Jobs

What do you need?

    Send to friends


    Share in

Similar Jobs

Consultant


 • Tran Thanh Hang
 • hang.tran@farorecruitment.com
 • (84)943141794

Follow us