56 Jobs matching your query


Job Code Job Title Date posted
(mm/dd/yyyy)
Expired Date
(mm/dd/yyyy)
Industry Location
HCM446 Trưởng Phòng Kinh Doanh 9/5/2017 11/5/2017 Real Estate Hồ Chí Minh

A. Tổng quan

 • Xây dựng, phát triển team bán hàng công ty định hướng chuyên nghiệp

B. Chức Năng 

 • Xây dựng đội ngũ bán hàng phong cách chuyên nghiệp và phân phối hiệu quả các sản phẩm đầu tư của công ty.
 • Triển khai thực hiện Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch Marketing bán hàng theo Tuần, Tháng, Quý, Năm nhằm đạt kế hoach doanh thu của Tổ chức.
 • Tham vấn đầu tư dự án, tham gia biểu quyết quyết định đầu tư của Tổ chức.

C. Nhiệm Vụ

 • Phối hợp phòng nhân sự: 
  • Thiết lập cơ cấu tổ chức, chính sách lương - phúc lợi, chính sách thi đua, nội quy hoạt đông của Team kinh doanh.
  • Triển khai tuyển dụng 
  • Triển khai lộ trình đào tạo, huấn luyện từ hoà nhập, phát huy đến gắn bó cho các thành viên Team kinh doanh.
 • Đào tạo trực tiếp cho Vice Sale Manager.
 • Lập kế hoạch kinh doanh, theo dõi doanh số. Liên tục cải tiến hoạt động nhằm đạt doanh số đã đề ra. (Quan trọng nhất)
  • Lập kế hoạch Marketing bán hàng. Đo lường và cải tiến hiệu quả các kênh Marketing bán hàng.
 • Xây dựng, thực hiện và lưu trữ các quy trình kinh doanh và Marketing bán hàng.
 • Thực hiện weekly report Team kinh doanh cho CEO hàng tuần.
 • Tham gia thương lượng dự án. Quyết định chiến lược phân phối sản phẩm cho từng dự án.

D. Quyền Hạn 

 • Cùng HR Manager quyết định phát triển cơ cấu tổ chức, chính sách lương - phúc lợi, chính sách thi đua, Nội quy hoạt động phù hợp nhất cho Team kinh doanh.
 • Được quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, kỷ luật, sa thải nhân sự Team kinh doanh.
 • Được quyết đinh tuyển dụng nhân sự, phát triển các kênh Marketing bán hàng (Nếu cần).
 • Được cấp quyền truy cập vào các phần mềm quản lý nội bộ trong phạm vi công việc đảm nhiệm.
 • Được độc lập thẩm định đầu ra dự án đầu tư. Cùng Bán Giám đốc đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
 • Được quyền cầu các phòng ban phối hợp hiệu quả nhằm hoàn thành dự án.
 • Được đề xuất, góp ý, phát triển ý tưởng cải tiến tất cả các phòng ban của Tổ chức.

E. Trách Nhiệm

 • Đảm bảo phân phối hiệu quả sản phẩm các Dự án đầu tư.
 • Đảm bảo Team kinh doanh phát triển, cạnh tranh lành mạnh. Phát huy đạo đức kinh doanh.
 • Đảm bảo bảo mật thông tin nội bộ.
 • Đảm bảo các thông tin Tham mưu thẩm định, phát triển dự án là khách quan, chính xác, phù hợp với chiến lược phát triển của Tổ chức.
 • Nghiêm khắc, làm gương đi đầu theo văn hoá cốt lõi của Tổ chức. 

F. Chỉ Tiêu Đánh Giá
1. Thiết lập cơ cấu tổ chức, chính sách lương - phúc lợi, chính sách thi đua, Nội quy hoạt động của Team kinh doanh.

 • Cấu trúc tinh gọn. Chính sách khuyến khích Sale phát huy năng lực và đạt hiệu quả công việc (Thu nhập trung bình >10 triệu đồng/ tháng/ chuyên viên kinh doanh): 10%

2. Triển khai tuyển dụng

 • Số lượng chuyên viên Chuyên nghiệp, đảm bảo được Doanh thu đầu ra: 15%

3. Triển khai lộ trình đào tạo, huấn luyện từ hoà nhập, phát huy đến gắn bó cho các thành viên Team kinh doanh.

 • Chuyên viên kinh doanh có tác phong chuyên nghiệp, bán được sản phẩm ra thị trường. Tinh thần muốn gắn bó với Tổ chức: 10%

4. Đào tạo trực tiếp Vice Sale Manager

 • Phát triển tối thiểu 01 phó phòng. 5%

5. Lập kế hoạch kinh doanh, theo dõi doanh số. Liên tục cải tiến hoạt động nhằm đạt doanh số đã đề ra

 • Nâng cao tỷ lệ chuyển đổi khách hàng. Đạt doanh số tháng, quý, năm: 20%

6. Lập kế hoạch Marketing bán hàng. Đo lường và cải tiến hiệu quả các kênh Marketing. 

 • Nâng cao tỷ lệ khách hàng tiềm năng trực tiếp (80%): 20%

7. Xây dựng, thực hiện và lưu trữ (Trello) các quy trình của Team Kinh doanh

 • Có quy trình,Có lưu trữ Trello: 5%

8. Thực hiện weekly report Team kinh doanh cho CEO hàng tuần.

 • Đúng hạn: 5%

9. Tham gia thương lượng. Quyết định chiến lược phân phối sản phẩm của Tổ chức..

 • Thuyết phục chủ đầu tư bằng các chỉ số kinh doanh. Có chiến lược bán hàng khả thi: 10%
Job Detail
HCM445 Trưởng Bộ phận Nhân sự 9/5/2017 11/5/2017 Real Estate Hồ Chí Minh

Mục đích công việc

Đảm bảo nguồn nhân lực luôn ổn định, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu tại từng giai đoạn cụ thể và chiến lược lâu dài của Công ty.

Mô tả công việc chính/ Phạm vi thẩm quyền

1Lập kế hoạch tuyển dụng và tuyển dụng

 • ​Xây dựng Hệ thống chuẩn năng lực theo vị trí: Xây dựng Mô tả công việc chuẩn hóa cho từng vị trí. Xây dựng Khung năng lực theo từng vị trí. Xây dựng Quy chế tuyển dụng theo chuẩn năng lực.
 • Xây dựng Hệ thống lương, thưởng và chính sách: Xây dựng Quy chế lương cho toàn Công ty và hình thức lương cho từng vị trí công việc. Xây dựng và liên tục cập nhật chế độ thưởng, phụ cấp và chính sách phù hợp với từng giai đoạn nhu cầu. Lập ngân sách nguồn nhân lực.

 • Liên tục, chủ động theo dõi và cập nhật tình hình nguồn nhân lực của Công ty, luôn nắm rõ, dự báo và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi nhu cầu về nguồn nhân lực.

 • Lập Kế hoạch tuyển dụng định kì hoặc đột xuất căn cứ trên quá trình theo dõi và nhu cầu từ các Phòng ban khác, đảm bảo không xảy ra trường hợp không đủ nhân sự đáp ứng nhu cầu công việc.

 • Tham vấn, trực tiếp hoặc giám sát quá trình tuyển dụng.

2. Đào tạo và Phát triển nhân lực

 • Xây dựng Bản đồ đào tạo theo vị trí: Xác định nhu cầu và lựa chọn, xây dựng hệ thống đào tạo theo nhu cầu phát triển của Công ty ở dài hạn và theo từng giai đoạn.
 • Xây dựng Bản đồ phát triển nghề nghiệp cho từng vị trí
 • Liên tục cập nhật có chọn lọc các hình thức đào tạo, các kênh phát triển mới hoặc hiệu quả nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, hiệu quả trong kinh doanh.
 • Theo dõi và kiểm soát, sàng lọc Kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực định kì và đột xuất theo nhu cầu của Công ty.
 • Tham vấn, trực tiếp hoặc giám sát quá trình đào tạo, phát triển nguồn lực.

3. Duy trì và Hoạch định nhân lực

 • Xây dựng Hệ thống đánh giá kết quả công việc: Căn cứ trên tính chất riêng của Công ty xây dựng Hệ thống các tiêu chuẩn đảm bảo đánh giá chính xác về Khối lượng, Chất lượng và Năng lực phát triển cho từng vị trí công việc, đảm bảo đúng các nguyên lý về định tính, định lượng và công bằng, không chủ quan.
 • Tham mưu Xây dựng Bộ máy tổ chức, cơ cấu điều hành: Căn cứ trên chiến lược của Công ty, xây dựng Quy Trình làm việc và bộ máy tổ chức, cơ cấu điều hành dựa trên yêu cầu về đảm bảo hiệu suất và phân nhiệm cụ thể, tránh chồng chéo, bất cập.
 • Theo dõi và kiểm soát, sàng lọc Kế hoạch khích lệ, tăng động lực lao động và hiệu suất công việc định kì và đột xuất theo nhu cầu của Công ty.
 • Tham vấn, trực tiếp hoặc giám sát quá trình Đánh giá kết quả công việc, duy trì và hoạch định nguồn nhân lực.
 • Phát hiện và có kế hoạch bồi dưỡng, thăng tiến, khen thưởng, kỉ luật, sa thải, thay thế ở từng vị trí cụ thể. 

4. Đảm bảo quan hệ lao động

 • Chủ động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân sự Công ty và giải quyết trên cơ sở toàn diện và hệ thống
 • Tham mưu và xây dựng các chính sách đảm bảo quan hệ lao động ở tất cả các vị trí công việc, cũng như việc thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty và người lao động
 • Giải quyết các tranh chấp lao động
Job Detail
HCM444 Frontend Engineer 9/1/2017 10/31/2017 E-commerce Hồ Chí Minh
● Work with Product and Design teams to conceptualize, build, test, and deploy new features
● Build efficient, reusable well-designed and high-quality frontend systems that communicate with
upstream backend services via APIs
● Triage bugs and troubleshoot production issues
● Improve code quality and increase unit and end-to-end test coverage
Job Detail
HAN443 Service Advisor 9/1/2017 11/1/2017 Automotives/Motor Vehicles/Parts Hà Nội
 • Daily to provide and conduct service advices to the customers’ cars together with the customer at reception bay towards the customers’ satisfaction and company’s profit.
 • To check and conduct car examination and make the reparation orders with detailed  description of faults ( original statements by customer), vehicle data, diagnosis ( if appropriate) and to estimate the operation time (FRU), completion date, scope of work and cost for each case and to offer price quotations and excellent method of reparation.   Also, to re-examine,   explain and obtain the customer’s acceptance with pleasure for the additional order if any.
 • To provide the best advice to the customers for the cases of heavy damaged cars.
 • To ensure that all of cars in and out of Service workshop strictly follow the process as regulated by the company.  Also remind the customer of luggage or things left inside the car if any.
 • To evaluate and offer accessories and lifestyle products as well as the service of the dealership within the framework of the advice discussion.
 • To be updated with the new prices and new process from PMV and/or the company
 • To co- operate with W/s foreman on checking and arranging orders on the capacity of workshop reasonably. 
 • To check and implement test drives with or without the customer to ensure that the service is done correctly with the best quality.
 • To advise and offer the proper terms of payments to the customers in accordance with the company policies.
 • To draw up reports on the difficult cases that repairs is not carried out.
 • To assess warranty and goodwill applications on both of professional and technical point of view.
 • To record and update vehicles data and customer accounts.
 • To implement and enhance customer relationship /Follow up/customer care by offering service promotion campaigns. 
 • To conduct regular demand – oriented telephone prospecting for services.
 • To check and report on time the availability of spare parts and inform that to Parts Dept. to optimize parts supplies. And also to follow up and keep up with the customer about the status of parts order.
 • To co-operate daily with Service assistant for booking appointment of the customers.
 • Others
Job Detail
HCM442 Legal and Corporate Affairs Manager 8/31/2017 10/31/2017 Cosmetic Hồ Chí Minh
 • Work with and provide advice to other departments for a purpose of ensuring business operations in compliance with applicable laws and regulations and global consistency with corporate policies and procedures.
 • Covers responsibilities for all legal issues faced by Nu Skin and with an aim to ensuring business operations in compliance with applicable laws and regulations and global consistency with corporate policies and procedures.
 • Cooperate with internal departments and provide business supports such as applying for business relevant licenses (excl. product licenses), manage/coordinate company provincial representative, in charge of all required reports regarding MLM Law, etc.
 • Lead the action to establish a good relationship and bridge with local governments as well as act as the point of contact in all company legal matters internally & externally
 • Suggest and lead the external affair activities with local direct selling association and get the advantage through PR activity to promote our company brand in related government units.
 • Crisis management: provide positive and effective suggestions and solutions for issues and crisis to higher management, lead and engage relevant departments to cooperate in joint efforts, make efficient and timely communication to government branches, to make sure the issues and crisis bring least impact to the company
 • Make sure to get the newest regulatory or related information, doing the analysis about business impact, come out the proper solution, and update relevant departments or the management on a regular basis.
 • Plan and execute people management and development to keep the talent in legal affairs team

Key Leadership Brand Behaviors

 • Build the Next Generation
 • Execute with Excellence
 • Engage Today’s Talent
Job Detail
HCM441 Head of Planning & Operating Production Dept. 8/29/2017 10/29/2017 Plastic/Rubber
Textiles/Yarn/Fabrics/Garment
Hồ Chí Minh
 • Receive orders from Sales dept., make plan to ship goods according to order details, customers.
 • Set detailed production planning for the production department, calculate production preparation resources, plan of purchasing production material domestically and internationally according to regulations.
 • Deploy the full plan information to relevant departments.
 • Follow up status of product processing, production results, set up and monitor production plan, delivery schedule.
 • Control the amount of semi-finished products, unfinished products and surplus products after each PO.
 • Handling issues related to the process of production, feedback customer complaints.
 • Do related work of the department as required by the Plant Director.
 • Job details will be discussed in the interview.
Job Detail
HCM440 Head of M&E Dept. 8/29/2017 10/29/2017 Plastic/Rubber
Textiles/Yarn/Fabrics/Garment
Hồ Chí Minh
 • Managing human resource and electrical engineering jobs.
 • Provide professional training for employees.
 • Supervise the maintenance and upkeep of the machine and electricity system on schedule. Responsible for increasing the life of machinery.
 • In charge of continuous improvement to improve machine performance, ensuring at least two improvements per quarter.
 • Implement experiments using fault finding tools in machinery and equipment.
 • Regularly update information on applying new science and technology to advise the Board of Directors.
 • Management of mechanical equipment store.
 • Responsible for 5S mechanical engineering department.
 • Support the work of labor safety, firefighting facilities.
 • Other tasks will be discussed in the interview.
Job Detail
HCM439 Assistant to GM 8/29/2017 10/29/2017 Plastic/Rubber
Textiles/Yarn/Fabrics/Garment
Hồ Chí Minh
 • Prepare work schedules, arrange and follow up, remind the CEO, prepare working documents for the general manager.
 • In charge of prepare, organize inbound and outbound travel to the general manager.
 • Communicate and control, feedback the implementation of ideas, plans, program of work of the general manager for the relevant departments.
 • Manage, archive documents of the manager.
 • Manage expenditure and internal operating budgets (the accounting work is in charged by another department).
 • Welcome guests and do the foreign affairs to the general manager in the absence of the general manager.
 • Other tasks assigned by the general manager.
Job Detail
HAN438 Senior Magento Developer This job is going to be expried 8/24/2017 10/24/2017 IT/Computers - Software Hà Nội
Job Detail
HCM437 Senior iOS Developer/ Team Lead This job is going to be expried 8/22/2017 10/22/2017 IT/Computers - Software Hồ Chí Minh
 • Work closely with the product, UI/UX and back-end teams to design, build and extend consumer and/or partner-facing new products, platforms and features.
 • Collaborate with QA on continuous integration and delivery (CI/CD) as well as other automated and manual testing to make sure all releases are always worthy of five star ratings.
 • Raise the bar by reviewing each other's code, share knowledge, tips and tricks, and generally help out (we call this ET - Excellence Together).
 • Evaluate new mobile methodologies and technologies.
 • Build reusable and maintainable excellent iOS software components.
Job Detail
HCM436 Android Developer This job is going to be expried 8/21/2017 10/21/2017 IT/Computers - Software Hồ Chí Minh
 • Work closely with the product, UI/UX and back-end teams to design, build and extend consumer and/or partner-facing new products, platforms and features.
 • Collaborate with QA on continuous integration and delivery (CI/CD) as well as other automated and manual testing to make sure all releases are always worthy of five star ratings.
 • Raise the bar by reviewing each other's code, share knowledge, tips and tricks, and generally help out (we call this ET - Excellence Together).
 • Evaluate new mobile methodologies and technologies.
 • Build reusable and maintainable excellent Android software components.
Job Detail

Follow us