93 Jobs matching your query


Job Code Job Title Date posted
(mm/dd/yyyy)
Expired Date
(mm/dd/yyyy)
Industry Location
HCM699 Lead Magento Developer 5/25/2018 7/25/2018 IT/Computers - Software Hồ Chí Minh

Our client development team is composed of developers from junior to senior, working with different strengths. In a dynamic, multi-project and multi-timeline environment, we needs someone with proven leading skills to liaison with our CTO, Project Director and team in order to constantly improve our team, our processes and our delivery.

You will work side by side with some of the most influential minds in the digital world, and approach the latest trends of advanced technologies.  A great chance to practice in order to enhance your skills with solid process & techniques.

Develop a fine-tuned view of what you want for your future professional career

Performance based career evolution

 • Producing clean, efficient code based on specifications and industry best practices
 • Accountable for working with outside data sources and APIs
 • Ensuring the performance, quality, and responsiveness of applications
 • Understanding of continuous integration / continuous delivery concepts and the ability to troubleshoot related issues
 • Accountable for working on bug fixing and assisting QA/QC Team
 • Learning new technologies when required
 • Accountable for continuously discovering, evaluating, and implementing new technologies to optimize development efficiency
 • Leading team to deliver and execute on a project
 • Providing architectural direction on behalf of the architect team
 • Actively participate in projects and understanding requirements
 • Providing time estimates for new initiatives
 • Accountable for unit tests implementation
 • Maintaining code quality, organization and automatization
 • Performing peer code reviews
Job Detail
HCM698 Magento Developer 5/25/2018 7/25/2018 IT/Computers - Software Hồ Chí Minh

Our client development team is composed of developers from junior to senior, working with different strengths. In a dynamic, multi-project and multi-timeline environment, we needs someone with proven leading skills to liaison with our CTO, Project Director and team in order to constantly improve our team, our processes and our delivery.

You will work side by side with some of the most influential minds in the digital world, and approach the latest trends of advanced technologies.  A great chance to practice in order to enhance your skills with solid process & techniques.

Develop a fine-tuned view of what you want for your future professional career

Performance based career evolution

 • Producing clean, efficient code based on specifications and industry best practices
 • Accountable for working with outside data sources and APIs
 • Ensuring the performance, quality, and responsiveness of applications
 • Understanding of continuous integration / continuous delivery concepts and the ability to troubleshoot related issues
 • Accountable for working on bug fixing and assisting QA/QC Team
 • Learning new technologies when required
 • Actively participate in projects and understanding requirements
 • Providing time estimates for new initiatives
 • Accountable for unit tests implementation

 

Job Detail
HCM697 Junior Magento Developer 5/25/2018 7/25/2018 IT/Computers - Software Hồ Chí Minh

Our client  development team is composed of developers from junior to senior, working with different strengths. In a dynamic, multi-project and multi-timeline environment, we needs someone with proven leading skills to liaison with our CTO, Project Director and team in order to constantly improve our team, our processes and our delivery.

You will work side by side with some of the most influential minds in the digital world, and approach the latest trends of advanced technologies.  A great chance to practice in order to enhance your skills with solid process & techniques.

Develop a fine-tuned view of what you want for your future professional career

Performance based career evolution

 • Producing clean, efficient code based on specifications and industry best practices
 • Ensuring the performance, quality, and responsiveness of applications
 • Accountable for working on bug fixing and assisting QA/QC Team
 • Learning new technologies when required
 • Actively participate in projects and understanding requirements

 

Job Detail
HAN696 Senior Assistant Manager 5/24/2018 7/31/2018 Textiles/Yarn/Fabrics/Garment Hưng Yên
 1. Bachelor’s Degree or equivalent experience  
 2. Excellent organizational, problem-solving, project management and communication skills
 3. 3-5 years working experience with foreign factory.
 4. Familiarity with “Vietnam Labor Law” and other related regulation
 5. Hiring of employees (Recruiting new Employees)
 6. Salary : Start 1000 USD
 7. Working location: Hung Yen Province

 

Job Detail
HAN695 Dyeing Staff (Team Leader) 5/24/2018 7/31/2018 Textiles/Yarn/Fabrics/Garment Hưng Yên
 1. 5 Years of Nylon dyeing experience,
 2. 3 years of dyeing team leader experience
 3. Have good experience of solving the quality problem.
 4. Have good skill on Nylon dyeing and finishing
 5. Have good attitude and communication
 6. Major of dyeing and finishing(Junior college) will be priority
 7.  Must go to training at China factory around 6 months.
 8. Working location:Hung Yen Province
 9. Salary : Negotiable 
Job Detail
HAN694 Accountant 5/24/2018 7/31/2018 Textiles/Yarn/Fabrics/Garment Hưng Yên
 1. Familiar with Vietnamese tax.
 2. Familiar with foreign account and import and export processing.
 3. Able to handle accounts and analysis independently
 4. Good communication skills, should know Chinese or English.
 5. 5 years’ experience in financial accounting (Manufacturing Company).
 6. Working location:Hung Yen Province
 7. Salary : Negotiable

 

Job Detail
HCM693 QS Engineer (BInh Duong) 5/24/2018 7/24/2018 Courier/Freight/Transportation Bình Dương
 • Prepare early stage budgets and detailed cost plans
 • Manage and control all costs relating to building projects
 • Prepare tender and contract documents, including bills of quantities
 • Check on changes of design to assess the effects on cost
 • Assess and recommend payment to contractors during construction
 • Ensure timely and accurate payments of subcontractors with supporting documentation
 • Allocate work to subcontractors; negotiate to ensure budgets are not exceeded
 • Value completed work and arrange payments
 • Produce depreciation schedules of the various project components and advise on realistic insurance replacement costs
 • Provide active cost control advice, report and explain any cost movement.
Job Detail
HAN692 TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ 5/23/2018 7/31/2018 Education/Teaching/Training
Financial Services - Finance/Investment
Others
Real Estate
Hà Nội

Quản lý ban Tổ chức nhân sự

 • Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu công việc của Ban.
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên để hoàn thành các mục tiêu của Ban.
 • Phổ biến các chiến lược, quy định của công ty hoặc các thay đổi trong quá trình hoạt động cho nhân viên của Ban đầy đủ và kịp thời.
 • Theo dõi, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên và đề xuất việc điều chỉnh lương, khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển một cách phù hợp.
 • Báo cáo cho Phó Tổng Nội chính về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Ban nhân sự theo quy định.

Tham mưu và đề xuất các phương án về tổ chức lao động, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực

 • Nghiên cứu, tham mưu về mô hình tổ chức của Tập đoàn và từng phòng ban phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn.
 • Phối hợp với các phòng ban để xây dựng, sửa đổi, bổ sung các bản quy định về chức năng nhiệm vụ và trình ban giám đốc xem xét, phê duyệt.
 • Tham mưu về các hoạt động định biên lao động, tuyển dụng, sắp xếp, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ công nhân viên.
 • Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra kết quả thực hiện các kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tổ chức thực hiện công tác lao động tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động

 • Xây dựng kế hoạch tiền lương hàng năm, định mức lao động, xác định đơn giá tiền lương, quy chế tiền lương, tiền thưởng, ...
 • Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác liên quan đến người lao động.
 • Thu thập thông tin, đánh giá các chỉ tiêu về mức độ hài lòng của NLĐ đối với chính sách chi trả lương, thưởng chế độ phúc lợi, … và đề xuất giải pháp cải tiến nếu có.
 • Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên, làm cơ sở để đề xuất các chế độ lương, thưởng.  
 • Phân tích tình hình lao động tiền lương, thưởng, BHXH… và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động
 • Phối hợp với công Đoàn Công ty xây dựng hệ thống phúc lợi và các biện pháp cần thiết để cải thiện đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

Tham gia xây dựng các quy chế, quy định và quyết định quản lý nội bộ

 • Tham gia nghiên cứu, xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định, nội quy áp dụng trong toàn Tập đoàn và giám sát việc triển khai, chấp hành các quy chế, quy định, … trong phạm vị được phân quyền.
 • Tổ chức thực thi các quyết định, thủ tục, … liên quan đến công tác nhân sự

Quản lý ngân sách nhân sự

 • Xây dựng ngân sách nhân sự hàng năm, tổ chức thực hiện và kiểm soát việc thực hiện ngân sách nhân sự.

Công tác khác

 • Phối hợp với Công đoàn để tổ chức thăm hỏi, động viên NLĐ
 • Phối hợp tổ chức các sự kiện khác trong Tập đoàn nếu có
 • Thực hiện các giao dịch với Cơ quan quản lý chức năng theo nhiệm vụ được phân công
Job Detail
HAN691 Senior System O&M Officer (Operation & Maintenance) 5/21/2018 7/31/2018 Textiles/Yarn/Fabrics/Garment Phú Thọ
 • Responsible for daily production data correction
 • Responsible for production data problem processing and routine maintenance
 • Responsible for software and hardware problem solving of the scanning packaging system
 • Responsible for daily problem support of overseas factory scanning packaging system
 • Assist in hardware network problem support of production system
 • Comply with the company rules and regulations the departments’ requests
 • Comply with 5S regulations
 • Handle ad-hoc tasks as assigned

 

Job Detail
HAN690 Senior Computer Support Officer - Network 5/21/2018 7/31/2018 Textiles/Yarn/Fabrics/Garment Phú Thọ
 • Manage and maintain computer hardware and software and network facilities to ensure normal operation
 • Manage and open system authorization domain accounts
 • Manage and maintain server devices, check the server status regularly
 • Manage and maintain computer network and network switch equipment
 • Assist to manage and follow up the progress of network engineering, analyze and provide reasonable purchase parameters of equipment
 • Manage and maintain telephone system and related facilities
 • Assist to manage and optimize computer network and control information security
 • Handle ad-hoc tasks as assigned

 

Job Detail
HAN689 Chinese - Vietnamese Translato 5/21/2018 7/31/2018 Textiles/Yarn/Fabrics/Garment Hưng Yên
 1. Bachelor’s Degree
 2. Fluency in Chinese and Vietnamese Languages 
 3. If have working experience should be a priority. 
 4. Working location : Hung Yen Province 
 5. In the beginning, need go to China factory for training about 3-6 months. 
 6. Salary : Start 600 USD – 1000 USD  

 

Job Detail
HCM688 Customer Service Specialist 5/18/2018 7/18/2018 Electronics Manufacturing
Telecomunication
Hồ Chí Minh
 • Receive and process order into system in accordance to order policy
 • Daily working on customers' orders and follow-up with Planning and/or Logistics to ensure on-time delivery to meet customers' request date and Company confirm date
 • Weekly review of customers' backlog to meet billing target as set by management yearly
 • Coordinate with internal functions to improve on time order processing, order confirmation, delivery performance and AR collection.
 • Daily review customers' new orders and resolve any pending issues to provide order acknowledgement to customer within 48hours
 • Handles complaints, claims, returns and replacements processing
 • Maintain proper documentations in line with company retention policy
 • Participate in customer visits, work with Sales to establish, maintain customer business relationship and effectively resolve issues
 • Any other ad-hoc activities to support Sales events
 • Any other ad-hoc reporting as and when requested by management
Job Detail
HCM687 Nhân viên Bảo trì/ Kỹ thuật (máy dập đầu cốt – cable harness) 5/18/2018 7/18/2018 Electronics Manufacturing
Plastic/Rubber
Hồ Chí Minh
 • Sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị sản xuất trong nhà máy.
 • Điều chỉnh các thông số máy, lắp đặt khuôn lên máy.
 • Cải tạo các máy móc thiết bị sản xuất.
 • Hỗ trợ triển khai sản xuất sản phẩm mới.
 • Lấy điều kiện sản xuất cho thiết bị.
 • Các công việc khác theo chỉ thị của trưởng phòng.

 

Job Detail
HAN686 Logistics Officer 5/16/2018 8/31/2018 Multinational Hà Nội
 • Replenish Spare parts inventory and distribution to customers and remote offices
 • Data entry for spare parts orders into system
 • Provide instruction to 3rd party logistics and issue/receive parts to engineer and customer
 • Coordination with customer on invoice, packing list and forwarder’s pick up
 • Ensure on time delivery of outgoing & incoming shipment by monitoring order status and following up shipment schedules with headquarter to customers proactively.
 • Handle defective parts return for repair (ie RMA shipments)
 • Customs clearance coordination with agent
 • Place Local purchase/repair orders and follow up
 • Quarterly stock take and other ad hoc logistics activities such as Write off/Scrap
 • Assist in Outgoing and receiving of spare parts in warehouse.

 

Job Detail
HCM685 Administrative Assistant cum Receptionist 5/15/2018 7/15/2018 Employment/Recruitment/Staffing Hồ Chí Minh

Being responsible for executing administrative activities and greet all visitors, to answer and respond to all phone call. Main duties are included, but not limited to:

 • Make documentations, provide timely and accurate administration service;
 • Organize company trip, celebrate birthday for staff;
 • Arrange car for business trip;
 • Book hotel and air ticket;
 • Phone calls forwarded to correct employee;
 • Take care facility;
 • Take care reception area tidy at all times;
 • Manage /set up meeting room booking and business lunch as required;
 • Clear messages are taken and delivered; 
 • Customer and other key contacts ratings of effectiveness of receptionist at answering queries, forwarding calls and taking messages.
   

2. Assist HR Consultancy department with following main duties, but not limited to:

 • Absorb, classify, arrange, filing documents of HR Consultant Team; 
 • Be responsible for the filing software system;
 •  Be responsible for keeping documents in a filing cabinet;
 • Update, upload incoming/outgoing documents to the software;
 • Issue required acknowledgment for each incoming/outgoing document;
 • Other relevant works of this software;
 • Assist HR Consultant Team in preparation labor reports;
 • Assist HR Consultant Team to courier documents to relevant authorities and clients,

3. Other relevant works upon request.

 

Job Detail

Follow us