CHÍNH SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (QTT TNCN) NĂM 2016

3/6/2017           |      Print      Send to friend

CHÍNH SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (QTT TNCN) NĂM 2016
CHÍNH SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (QTT TNCN) NĂM 2016

1. Cá nhân thuộc đối tượng kê khai QTT TNCN:

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương tiền công chưa nộp đủ thuế TNCN trong năm 2016;

- Cá nhân nộp thừa thuế TNCN trong năm 2016 và có đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo. 

2. Hình thức QTT TNCN:

* Ủy quyền QTT TNCN qua tổ chức trả thu nhập

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập QTT TNCN trong các trường hợp sau:

-       Trường hợp 1:

 • Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm tại một tổ chức trả thu nhập; và
 • đã ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với tổ chức đó; và
 • thực tế đang làm việc tại tổ chức đó vào thời điểm uỷ quyền QTT (bao gồm cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm).

-       Trường hợp 2:

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm tại một tổ chức trả thu nhập; và
 • đã ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với tổ chức đó; và
 • thực tế đang làm việc tại tổ chức đó vào thời điểm uỷ quyền QTT (bao gồm cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm); và
 • đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác; bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng; đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%; và cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai này.

-       Trường hợp 3:

Người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ (trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp: chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp), và trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác.

* QTT TNCN trực tiếp với cơ quan thuế

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp  QTT TNCN với Cơ quan thuế trong các trường hợp sau:

-       Trường hợp 1:

Cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).

-       Trường hợp 2:

Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi).

-       Trường hợp 3: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ). 

     3. Giảm trừ gia cảnh:

Giảm trừ bản thân

 • Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập thì lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.
 • Trong kỳ tính thuế cá nhân cư trú chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân hoặc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được tính đủ 12 tháng khi kê khai QTT TNCN.

* Giảm trừ người phụ thuộc (NPT)

 • -Điều kiện được tính giảm trừ NPT: Cá nhân kê khai QTT phải có Mã số thuế cá nhân.
 • Mỗi NPT chỉ được tính giảm trừ vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung NPT phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ NPT vào một người nộp thuế.
 • Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ NPT trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ NPT kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng với điều kiện:

                + Nếu NPT là con, vợ/chồng, cha/mẹ của Người nộp thuế: Hồ sơ đăng ký giảm trừ phải được nộp trước ngày 31/03/2017;

                + Nếu NPT là các đối tượng khác theo quy định của pháp luật: Hồ sơ đăng ký giảm trừ phải được nộp trước ngày 31/12/2016. 

         4. Nơi nộp hồ sơ QTT TNCN đối với cá nhân thuộc diện tự QTT TNCN:

 • Cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm: đối với cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm;
 • Cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập nơi cá nhân đã tính giảm trừ NPT: đối với cá nhân có thu nhập từ hai nguồn trở lên.

         Trường hợp thay đổi nơi làm việc trong năm và có tính giảm trừ NPT tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng thì nơi nộp hồ sơ thuế là Cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng;

 • Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú: 

          + Đối với trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và ko tính giảm trừ NPT tại nơi trả thu nhập cuối cùng;   hoặc

           + Đối với cá nhân thuộc diện tự QTT TNCN và chưa tính giảm trừ NPT tại tổ chức trả thu nhập nào. 

      Trường hợp cá nhân cư trú tại nhiều nơi và thuộc diện quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú thì cá nhân lựa chọn một nơi cư trú để quyết toán thuế.

       5. Thời hạn nộp hồ sơ QTT TNCN:

       Chậm nhất là 31/03/2017Releted post

Agency Employment- All you need to know

Agency Employment- All you need to know

4/24/2018

Agency employment basically does not have request for any specific vacant application, rather, it offers the candidates free choice of fields to enter into. Hence, the source of portfolios will enlarge resulting in a strong and diverse market.

Read more

Our office is closed for Hung Kings Anniversary on 25th April 2018

Our office is closed for Hung Kings Anniversary on 25th April 2018

4/24/2018

Our office is closed for Hung Kings Anniversary on 25th April 2018

Read more

Find the job that is perfect for you with Employment Staffing Services

Find the job that is perfect for you with Employment Staffing Services

4/24/2018

The very first and original basement of every corporation are their official employee or employment staffing. They are the main engine for chief operation and also responsible for the development of the businesses. For this reason, they have all the privileges that a formal, long-term member should have.

Read more

Perfect option for HR Talent Acquisition in Vietnam

Perfect option for HR Talent Acquisition in Vietnam

4/18/2018

Human resources talent acquisition is a specific term for those who major in human resource (HR) management, whose job responsibilities are evaluating current staff capacities, demands, and foretelling how the future’s requirements are shifting to

Read more

The throne of Talent Acquisition Consultant in the modern recruitment picture

The throne of Talent Acquisition Consultant in the modern recruitment picture

4/18/2018

Talent acquisition consultant must be able to identify what characteristics are in need for a particular position, anticipate what is or will be the needs of the current market, and understand job demands to generate assessment for working capacity of the nominee

Read more

Professional temporary employment services in Vietnam

Professional temporary employment services in Vietnam

4/18/2018

Temporary employment or seasonal work is the expanding of vacancies due to high or intensive needs within a specific period of a company

Read more

Hot Jobs from Faro Vietnam

Hot Jobs from Faro Vietnam

4/3/2018

Cơ hội mới, thách thức mới với những benefit vượt trội cho những ứng viên dám thử sức mình.

Read more

Our office is closed for Lunar New Year

Our office is closed for Lunar New Year

2/13/2018

Our office is closed for Lunar New Year

Read more

CẬP NHẬT VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2018

CẬP NHẬT VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2018

11/20/2017

UPDATE ON MINIMUM SALARY RATES OF 2018

Read more

Opportunities with Faro Vietnam

Opportunities with Faro Vietnam

8/23/2017

Opportunities with Faro Vietnam

Read more

Update of compulsory insurance contributions in Vietnam

Update of compulsory insurance contributions in Vietnam

7/25/2017

In order to reduce the burden on employers and to promote business, the Government has submitted a proposal to....

Read more

What is Human Resource Service Delivery?

What is Human Resource Service Delivery?

7/17/2017

Human Resources provides many functions to the organisation, such as payroll processing, employee benefits and career advice..

Read more

How Payroll Systems work

How Payroll Systems work

7/17/2017

Payroll software does a lot of the heavy lifting of payroll management for you. Like outsourced payroll services, payroll software requires very little input from the employer, just employee wage...

Read more

OnPay Review: The Best Payroll Service for Very Small Businesses

OnPay Review: The Best Payroll Service for Very Small Businesses

7/15/2017

OnPay's online payroll services take care of all payroll and payroll tax responsibilities for small businesses. The service allows an...

Read more

SurePayroll: Best Household Online Payroll Service

SurePayroll: Best Household Online Payroll Service

7/15/2017

SurePayroll offers services for all types of household employees, allows unlimited payroll runs and provides full tax services.

Read more

Difference Between HR Assistance & HR Associate

Difference Between HR Assistance & HR Associate

7/15/2017

As a small business grows, the owners may find they need more than one human resource worker to handle all job duties in...

Read more

Gusto Review: The Best Payroll Service for Sole Proprietors or S Corp

Gusto Review: The Best Payroll Service for Sole Proprietors or S Corp

7/14/2017

After conducting extensive research and analysis, we recommend Gusto as our 2017 pick for the best online payroll service for...

Read more

Intuit: The Best Online Payroll Service for Small Business Overall

Intuit: The Best Online Payroll Service for Small Business Overall

7/13/2017

After conducting extensive research and analysis, we recommend Intuit Payroll as our 2017 pick for the best online payroll service for small businesses. We chose Intuit from...

Read more

Announcement: Change in Regional Telephone Codes in Vietnam

Announcement: Change in Regional Telephone Codes in Vietnam

7/7/2017

Regional telephone codes has been changed from 17 July

Read more

Cách ghi Nội dung Ủy nhiệm chi chuyển tiền nộp BHXH, BHYT, BHTN

Cách ghi Nội dung Ủy nhiệm chi chuyển tiền nộp BHXH, BHYT, BHTN

5/24/2017

Cách ghi Nội dung Ủy nhiệm chi chuyển tiền nộp BHXH, BHYT, BHTN

Read more

RESEARCHER VACANCY

RESEARCHER VACANCY

5/17/2017

RESEARCHER VACANCY - Hot JOBS in May

Read more

Decision No. 595/QD-BHXH

Decision No. 595/QD-BHXH

5/17/2017

Decision No.595/QĐ-BHXH providing guidelines on procedures of collecting Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance, Insurance on Labor Accident and Occupation Diseases, managing Social Insurance Book and Health Insurance Card dated 14 April 2017.

Read more

Decree 47/2017/NĐ-CP on new common minimum salary w.e.f 01 Jul 17

Decree 47/2017/NĐ-CP on new common minimum salary w.e.f 01 Jul 17

4/27/2017

Decree 47/2017/NĐ-CP on new common minimum salary w.e.f 01 Jul 17

Read more

Giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động từ 01/06/2017

Giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động từ 01/06/2017

4/20/2017

Giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động từ ngày mùng 1 tháng 6 năm 2017

Read more

Labor Subleasing Services and Staffing Services

Labor Subleasing Services and Staffing Services

4/15/2017

In the trends of your company wants to expand, develop and still want to operate as a lowest manning headcount, or short-term project...

Read more

Why do Companies Hire Human Resource Outsourcing?

Why do Companies Hire Human Resource Outsourcing?

4/11/2017

Why do Companies Hire Human Resource Outsourcing?

Read more

The 4Ws of Outsourcing

The 4Ws of Outsourcing

4/4/2017

If your organization is new to outsourcing, you might be confused about it and making the right decisions about why outsource, who to outsource to, when to outsource, and what to outsource can go a long way in helping you make the most out of outsourcing. This article gives you insight on the 4Ws of outsourcing.

Read more

Temporary Staffing Solutions

Temporary Staffing Solutions

4/3/2017

Across the country, organisations big and small are struggling to deal with increased government regulations and volatile market demand. When things are uncertain, you may not want to hire permanent employees on a full-time basis.

Read more

Trends in recruiting senior staff in Vietnam

Trends in recruiting senior staff in Vietnam

4/3/2017

Vietnam has just began opening up to the world about 20 years, and in fact, large companies owned by Vietnamese and companies with foreign investment in Vietnam have been really operating in less than 10 years. Therefore, managers who have basically accessed to multinational companies also have the same seniority working style. Number of qualified people with knowledge and skills of professional management is not really much.

Read more

DECREE NO. 27-2016-QH14 ADJUST BASE SALARY

DECREE NO. 27-2016-QH14 ADJUST BASE SALARY

3/29/2017

DECREE NO. 27-2016-QH14 ADJUST BASE SALARY

Read more

FARO VIETNAM REPORT 2017

FARO VIETNAM REPORT 2017

3/27/2017

On an annual basis, Faro Recruitment conducts a specialized research among employers and HR professionals in major countries and cities in APAC - the Faro Report. This Report aims to track and estimate market movements through a statistical approach, bringing you the most essential information in recruitment, salaries and HR challenges in the ever-changing world.

Read more

FARO VIETNAM 11 YEAR ANNIVERSARY

FARO VIETNAM 11 YEAR ANNIVERSARY

3/23/2017

FARO VIETNAM 11 YEAR ANNIVERSARY

Read more

Notification on changing office location

Notification on changing office location

1/2/2017

Our Ho Chi Minh Office will be moved to new location from August 1st 2016

Read more

New requirement of medical department in enterprises

New requirement of medical department in enterprises

11/15/2016

Enterprises must have local medical staff from 1st July 2016

Read more

New guidelines on Salary and Wage

New guidelines on Salary and Wage

11/2/2016

New guidelines on salary and wage - 08/2015

Read more

UNEMPLOYMENT INSURANCE

UNEMPLOYMENT INSURANCE

10/21/2016

Some of detailing regulations on unemployment insurance under Circular No. 28.2015/TT-BLDTBXH

Read more

Search

Tags


Follow us